GDPR politika ochrany súkromia a osobných údajov TEM Čatež, d. o. o.

I. PREDSTAVENIE SPRÁVCU

TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, IČO: 5041775000 (ďalej len „spoločnosť TEM“) je popredným slovinským výrobcom elektrických spínačov a zásuviek. Už viac ako 40 našim používateľom ponúkame jednoducho prispôsobiteľné, technologicky inovatívne a esteticky dokonalé výrobky, ktoré regulujú pocit a náladu v rôznych životných a pracovných prostrediach.

Naše výrobky a služby sú prezentované a dostupné online na adrese www.tem.si, www.touch.si a na webových adresách iných domén, ktoré vlastní a/alebo spravuje spoločnosť TEM.

V spoločnosti TEM sme si vedomí dôležitosti ochrany osobných údajov a preto s nimi zaobchádzame zodpovedne. Rešpektujeme legitímne, spravodlivé a transparentné spracovanie osobných údajov v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením (EÚ) č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“). Spôsob ochrany osobných údajov a súkromia upravujú pravidlá o ochrane osobných údajov a politika GDPR o ochrane súkromia a osobných údajov. Prostredníctvom vhodných opatrení zabezpečujeme, aby k osobným údajom nemali prístup neoprávnené osoby, zachovávame ich dôvernosť a integritu a zabraňujeme ich strate.

Kontaktné údaje o správcovi:

TEM Čatež, d. o. o.

Adresa: Čatež 13, 8212 Velika Loka

Telefón:+386 7 34 89 900

Fax: +386 7 34 89 999

Kontaktná e-mailová adresa: gdpr@tem.si

II. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ

V spoločnosti TEM Čatež, d. o. o. spracúvame osobné údaje príjemcov e-správ. Ide o údaje, ktoré sa vzťahujú na jednotlivca a môžu ho priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, krajina a spoločnosť) nám poskytnete pri vyplnení formuláru na odber e-správ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nie ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ale v prípade ak tak neurobíte, nemôže odoberať e-správy.

Spracúvame aj osobné údaje o používaní našich webových stránok (kliknutia na odkazy, strávený čas) a údaje o reagovaniach na naše e-mailové správy (či bola správa otvorená, na ktoré odkazy ste klikli).

III. PRÁVNY ZÁKLAD NA ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame:

– na základe súhlasu, ktorý ste dali pri vyplnení online formuláru na odber e-správ;

– na základe oprávneného záujmu o výkon a rozvoj podnikania, pokiaľ ide o údaje o používaní našich webových stránok.

IV. ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli odosielať e-správy, v ktorých predstavujeme novinky, výrobky, služby, ponuky a udalosti vrátane informácií či priameho marketingu. V týchto prípadoch sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje v rámci prípustného obsahu osobných údajov na základe vyhlásenia jednotlivca, účelu a dohodnutých komunikačných kanálov až do vášho zrušenia.

Spoločnosť TEM pri návšteve webových stránok zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom súborov cookies, s cieľom poskytnúť lepšiu funkčnosť a používateľskú skúsenosť, bezpečnosť, plynulé fungovanie webových stránok a počet používateľov na stránkach. TEM používa 2 druhy súborov cookies:

a) sú kľúčové a bez nich by webová stránka vo vlastníctve resp. správe spoločnosti TEM nefungovala tak, ako by mala. Nastavia sa pri každej interakcii s webovými stránkami.

b) spoločnosť TEM prostredníctvom cookies analyzuje návštevnosť konkrétnej webovej stránky s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť. Jednotlivec prijme súbor cookies kliknutím na tlačidlo na webe alebo pokračovaním v aktívnom prehliadaní po prijatí upozornenia o súboroch cookies. Ďalšie informácie o používaní súborov cookies nájdete na www.tem.si/piskotki.

V. AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A ČO SA S NIMI STANE POTOM

Spoločnosť TEM spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a trvaní, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu. Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu natrvalo alebo kým sami nezrušíte tento súhlas. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe legitímneho záujmu uchovávame, pokiaľ tento záujem trvá alebo do splnenia účelu.

Osobné údaje po uplynutí vyššie uvedených termínov efektívne vymažeme alebo anonymizujeme, čo znamená, že ich spracujeme takým spôsobom, že už s vami nemôžu byť prepojené alebo vám byť pripísané.

VI. SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÍPADNÝ PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Osobné údaje príjemcov e-správ sú zhromažďované a spracovávané osobami zamestnanými v spoločnosti TEM.

Vaše osobné údaje nevyvážame do tretích krajín (mimo EÚ a EHP). Ak by sa vaše osobné údaje preniesli do tretích krajín, zabezpečíme, aby boli prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie a presadzovanie bezpečnosti osobných údajov a základných práv a slobôd v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami EÚ.

VII. PRÁVA JEDNOTLIVCOV A POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV

Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

– môžete nás kedykoľvek požiadať o:

– potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje;

– prístup k osobných údajom a nasledujúce informácie: účely spracovania; typy osobných údajov; používateľov alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách; plánované obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia; existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane vytvárania profilov a dôvodov na ich vytvorenie, ako aj význam a predpokladané dôsledky takéhoto spracovania pre vás;

– jednu (bezplatnú) kópiu osobných údajov v elektronickej alebo fyzickej forme (ak je žiadosť poslaná prostredníctvom elektronického komunikačného prostriedku a ak nie je požadované inak, kópia sa poskytne v elektronickej forme); za ďalšie kópie, ktoré požadujte, môžeme účtovať primeraný poplatok, pričom zohľadníme náklady;

– opravu nepresných osobných údajov;

– obmedzenie spracovania, ak:

– spochybňujete presnosť osobných údajov v období, ktoré nám umožňuje overiť správnosť osobných údajov;

– je spracovanie nezákonné a ste proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich používania;

– osobné údaje na účely spracovania už viac nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatňovanie, výkon alebo ochranu právnych nárokov;

– vymazanie všetkých osobných údajov (právo zabudnúť), ak sú splnené predpoklady podľa článku 17 GDPR, najmä ak zrušíte súhlas na spracovanie osobných údajov;

– zobrazenie osobných údajov v štruktúrovanej, všeobecne používanej a strojom čitateľnej forme s právom odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby sme vám v tom bránili;

– ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania;

– že nepodliehate rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak sú splnené predpoklady podľa článku 22 GDPR.

– právo podať sťažnosť u nášho splnomocneného zástupcu pre informácie, ak si myslíte, že spracovanie vašich údajov porušuje GDPR.

VIII. POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV

Odovzdaný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek natrvalo alebo dočasne, úplne alebo dočasne, zrušiť, písomnou žiadosťou poslanou na e-mailovú adresu gdpr@tem.si alebo môžete svoj súhlas spravovať pomocou formuláru MailChimp. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu, až do jeho zrušenia.

Žiadosti týkajúce sa uplatňovania práv v súvislosti s osobnými údajmi môžete zaslať písomne na e-mailovú adresu: gdpr@tem.si alebo na adresu spoločnosti TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka.

Na účely spoľahlivej identifikácie v prípade uplatňovania práv v súvislosti s osobnými údajmi môžeme od vás požadovať ďalšie informácie, zamietnuť konať môžeme iba vtedy, ak dokážeme, že vás nemôžeme spoľahlivo identifikovať.

Na vašu žiadosť, s ktorou uplatňujete svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi, musíme odpovedať bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

IX. PRÁVNE INFORMÁCIE

Ustanovenia tejto politiky GDPR dopĺňajú a nerušia ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov. V prípade nesúladu medzi ustanoveniami tejto politiky GDPR a ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov sa uplatňujú ustanovenia právnych predpisov. Spoločnosť TEM môže kedykoľvek zmeniť túto politiku GDPR. Zmeny možno nájsť na webovej stránke www.tem.si.

Čatež, 28.8.2018