GDPR Ochrana osobných údajov spoločnosti TEM Čatež, d. d.

I. PREVÁDZKOVATEĽ

TEM Čatež, d. d., Čatež 13, 8212 Velika Loka, registračné číslo 5041775000 (ďalej len ako: TEM) je vedúcim slovinským výrobcom elektrických spínačov a zásuviek. Už vyše 40 rokov ponúkame zákazníkom flexibilné, technologicky inovačné a esteticky príjemné výrobky, ktoré navodia atmosféru v rôznych typoch obytného a pracovného prostredia.

Naše výrobky a služby prezentujeme a sprístupňujeme na webovej stránke www.tem-si.com, www.touch.si a na webových adresách iných domén, ktoré vlastní a/alebo prevádzkuje spoločnosť TEM.

Pre spoločnosť TEM je ochrana osobných údajov dôležitá, preto s nimi starostlivo zaobchádzame. Dodržiavame zákonné, férové a transparentné spracúvanie osobných údajov v zmysle EÚ Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len ako GDPR). Zavedením vhodných bezpečnostných opatrení zamedzujeme prístup neoprávnených osôb k osobným údajom. Zachovávame dôvernosť a integritu osobných údajov a staráme sa o to, aby sa nestratili.

II. ZÍSKAVANIE A DÔVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť TEM získava a spracúva osobné údaje na základe oprávnených záujmov sledovania počtu návštev webových stránok spoločnosti TEM a zníženia rizika napadnutia webových portálov spoločnosti TEM.

Spoločnosť TEM získava osobné údaje používateľov počnúc ich návštevou webovej stránky prostredníctvom súborov cookies, aby zabezpečila lepšiu funkčnosť a používateľskú skúsenosť, bezpečnosť, nerušenú prevádzku webových portálov a sčítavanie používateľov na webovom portáli. Spoločnosť TEM využíva 2 typy súborov cookies:

  1. kľúčové, ktorých neprítomnosť by viedla k narušeniu prevádzky webových portálov, ktoré vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť TEM. Spustia sa po interakcii používateľa s webovým portálom.
  2. tie, pomocou ktorých spoločnosť TEM analyzuje prenos dát na príslušnom webovom portáli s cieľom vylepšenia používateľskej skúsenosti. Používateľ súhlasí s používaním súborov cookies kliknutím na príslušné tlačidlo na webovom portáli alebo aktívnym prehliadaním webového portálu po prijatí upozornenia o súboroch cookies. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na www.tem-si.com/cookies/ .

V určitých prípadoch bude spoločnosť TEM žiadať od používateľov/osôb súhlas so spracúvaním osobných údajov, aby im mohla prezentovať novinky, výrobky, služby, ponuky a udalosti, vrátane upozornení či aktivít priameho marketingu. V takýchto prípadoch sa spracúvanie osobných údajov povolené používateľom vykonáva v rámci odsúhlaseného (spolu s vyhlásením o súhlase dotknutej osoby) rozsahu osobných údajov, účelu a odsúhlasených komunikačných kanálov, pokiaľ od tohto vyhlásenia neodstúpi.

III. SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKÉHOKOĽVEK PRENOSU OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Spoločnosti, ktoré ponúkajú technickú podporu spoločnosti TEM pri spracúvaní osobných údajov, napr. tvorcovia a dodávatelia údržbárskych prác počítačových aplikácií, webových portálov a IT služieb, vývojári a odborníci na riešenie problémov so softvérom môžu okrem spoločnosti TEM (a jej zamestnancov) taktiež spracúvať osobné údaje za a v mene spoločnosti TEM.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť určitým organizáciám či spoločnostiam, ktoré sú našimi sprostredkovateľmi. V prípade prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ a EHP) podnikneme náležité opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov, ako aj vašich základných práv a slobôd v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi a predpismi v rámci EÚ.

IV. PRÁVA OSÔB

Osoba môže požiadať o informovanie, opravu, zablokovanie spracúvania, vymazanie alebo prenos osobných údajov a podať odvolanie proti spracúvaniu osobných údajov podaním písomnej žiadosti na gdpr@@tem.si.

Osoba môže kedykoľvek odstúpiť od súhlasu so spracúvaním osobných údajov dočasne alebo trvale, v plnom alebo čiastočnom rozsahu zaslaním písomnej žiadosti na gdpr@tem.si alebo spravovaním svojho súhlasu prostredníctvom formulára MailChimp. Odstúpenie od súhlasu neovplyvní legitimitu spracúvania na základe jej predošlého súhlasu.

Osoba má právo na podanie odvolania Zmocnencovi pre informácie Slovinskej republiky, ak je presvedčená, že sa jej osobné údaje neuchovávajú a nespracúvajú v súlade s platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov.

IV. OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť TEM bude spracúvať osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie účelu spracúvania a tak dlho, ako si to bude vyžadovať dosiahnutie stanoveného cieľa. Ak budú osobné údaje získané na základe súhlasu, spoločnosť TEM bude takéto údaje spracúvať až do odvolania.

Osobné údaje budú týmto spracúvané až kým sa nesplní účel alebo v rámci stanoveného obdobia pre povinnosti, ktoré by vznikli pri spracúvaní takýchto osobných údajov, okrem prípadov, keď obdobie uchovávania osobných údajov nariaďuje zákon.